இ Sig 272754 выиграл
Сумму:441 рубль
С шансом:47.17%
Хеш раунда:f6a9127de685a3bd3d401377fb64de9d054953722bade9054a30a2bd56e01c98
Игра завершилась!
Число раунда 0.4891810652.
+14
+1
+1
  • ouinbincso 272805 Вложил SG 553 | Waves Perforated (Minimal Wear) (~1 руб.)
+1
+1
+1
  • КУНИ Вложил card3 (~3 руб.)
+3
  • КУНИ Вложил Chroma 2 Case (~1 руб.)
+1
  • КУНИ Вложил Chroma 2 Case (~1 руб.)
+1
  • КУНИ Вложил Chroma 2 Case (~1 руб.)
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
  • Django 272849 Вложил Sealed Graffiti | Lambda (Tiger Orange) (~2 руб.)
+2
+1
+1
+1
  • Django 272849 Вложил Sealed Graffiti | Karambit (Cash Green) (~1 руб.)
+1
+1
  • Django 272849 Вложил Sealed Graffiti | GLHF (Monarch Blue) (~1 руб.)
+1
+1
+6
+19
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2
+100
  • இ Sig 272754 Вложил Nova | Antique (Factory New) (~208 руб.)
+208
+50