இ Sig выиграл
Сумму:208 рублей
С шансом:1.44%
Хеш раунда:db8c9b67426ba2a07b46a0a7ce8b022ba85e1b6930bef37f06063619ba75a091
Игра завершилась!
Число раунда 0.4848617930.
+20
  • AisEzhel Вложил Chroma 3 Case (~1 руб.)
+1
  • AisEzhel Вложил Gamma 2 Case (~1 руб.)
+1
  • AisEzhel Вложил Glove Case (~1 руб.)
+1
  • DMS |MSK| 41K Вложил FAMAS | Macabre (Well-Worn) (~11 руб.)
+11
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
  • Rıza SOYLU Вложил Sealed Graffiti | X-Axes (Wire Blue) (~1 руб.)
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+26
  • இ Sig Вложил Gamma Case (~1 руб.)
+1
  • இ Sig Вложил Gamma 2 Case (~1 руб.)
+1
  • இ Sig Вложил Chroma 3 Case (~1 руб.)
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+100